Pirkimo sąlygos

Šios Elektroninės prekybos taisyklės yra neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties (toliau Sutartis), kurios šalimis yra: VšĮ “Klaipėdos publika” (toliau Paslaugos teikėjas), administruojanti interaktyvias keliones “Nuotykiautojai” (toliau Kelionė) ir internetinę parduotuvę www.nuotykiautojai.lt (toliau Parduotuvė) iš vienos pusės, ir fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs interaktyvią kelionę internetinėje svetainėje www.nuotykiautojai.lt (toliau Pirkėjas), iš kitos pusės, dalimi.
1. BEDROSIOS SUTARTIES NUOSTATOS
1.1. Sutartis nustato Paslaugos teikėjo ir Pirkėjo santykius, susijusius su Kelionės įsigijimo Parduotuvėje sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.
1.2. Parduotuvė parduoda autentiškas Paslaugos teikėjo sukurtas interaktyvias pažintines keliones Lietuvos teritorijoje, suformuotas mobiliojoje aplikacijoje “TurfHunt” ir „SmartGuide“, kurios Pirkėjui tampa pasiekiamos įvedus unikalų prisijungimo kodą (toliau Kodas), kuris pateikiamas jam įsigijus išsirinktą Kelionę.
1.3. Pirkėjas šioje parduotuvėje yra veiksnus fizinis asmuo, t. y., asmuo sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridinis asmuo. Pirkdamas Parduotuvėje su registracija ar be jos Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jam suteikta tokia teisė.
1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa Sutartimi tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Paslaugos teikėjas išsiunčia užsakymo patvirtinimą ir Kodą.
1.5. Įsigijęs Kelionę ir vadovaudamasis Parduotuvėje pateiktais mobilios programėlės įdiegimo ir naudojimo instrukcijos (toliau Instrukcija) nurodymais Pirkėjas savo mobiliajame įrenginyje, palaikančiame Android ir iOS operacines sistemas, privalo įsidiegti nemokamą aplikaciją “TurfHunt” arba „SmartGuide“ ir įvesti Paslaugos teikėjo suteiktą Kodą. Jį įvedus Pirkėjas bus paprašytas įdiegti Paslaugos teikėjo sukurtą programėlės turinį. Aktyvuotas Kodas yra patvirtinantis dokumentas, kad Paslaugos teikėjas įvykdė užsakymą ir suteikė teisę atlikti įsigytą Kelionę šioje Sutartyje nurodytais terminais.
1.5. Aktyvuodamas Kodą Pirkėjas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Parduotuvėje pateikiama Instrukcija, jo mobilus įrenginys atitinka Instrukcijoje nurodytus operacinės sistemos reikalavimus. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kodą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų. Tokiu atveju Pirkėjui pinigai už kuriuos buvo įsigyta paslauga, nėra grąžinami.
1.6. Jei Pirkėjas Sutartyje nurodytais terminais nepasinaudoja Kodu, arba aktyvavęs Kodą nusprendžia nevykti į Kelionę iki Kodo galiojimo pabaigos, Pirkėjui pinigai už kuriuos buvo įsigyta paslauga, nėra grąžinami. Jei Pirkėjas, aktyvavęs kodą ir pradėjęs Kelionę nusprendžia ją nutraukti, jis turi galimybę Kelionę tęsti tame jos taške, kuriame nutraukė, bet ne vėliau, nei Sutartyje nurodytais Kodo galiojimo terminais.
1.7. Pirkėjas, įsigydamas Kelionę, patvirtina, jog jam yra žinoma, jog Paslaugų teikėjas neatsako už Kelionės metu iškilusią grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar jo turtui.
1.8. Pirkėjas supranta, kad Paslaugų teikėjas neatsako už ne nuo jo priklausančių aplinkybių pasikeitimą ar apsunkinimą Kelionės metu, pav., valstybei, savivaldai ar jai priklausančių objektų infrastruktūros renovavimo darbus. Įsigydamas Kelionę Pirkėjas neįgyja teisės lankytis apmokestintuose kultūros ar gamtos objektuose. Visi Kelionėje įtraukti ir sklandžiai jos eigai užtikrinti būtini objektai, vietovės, paminklai yra paprastai pasiekiami ir nemokami.
2. KELIONĖS KAINA, JŲ ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA
2.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kelionė įsigyjama internetinėje parduotuvėje www.nuotykiautojai.lt
2.2. Kelionių vertės (kainos) nurodomos Parduotuvėje eurais. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 23 str. PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos kultūros paslaugos.
2.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis Parduotuvėje esančiais atsiskaitymo būdais:
• Pinigines lėšas Pirkėjas tiesiogiai perveda į Paslaugos teikėjo banko sąskaitą savo pasirinktu būdu. Atsakomybė už Pirkėjo duomenų saugumą mokėjimo metu šiuo atveju tenka atitinkamam bankui;
• Apmokėjimas debetine arba kreditine kortele per Stripe mokėjimo platformą. Jūs apmokate iš karto užsakymo eigoje, suvesdami savo debeto/kredito kortelės duomenis. Jūsų banko sąskaitos išraše bus rodomas apmokėjimas „Nuotykiautoju proj.“.
2.4. Jei Pirkėjas, įsigydamas Kelionę, pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita jam išsiunčiama per 3 darbo dienas nurodytu elektroninio pašto adresu.
3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS
3.1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarymas šią Sutartį, atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.
3.2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis internetinėje Parduotuvėje pateikiamais nurodymais, paspaudžia mygtuką „SUTINKU SU PIRKIMO SĄLYGOMIS“, taip patvirtindamas savo sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.
3.3. Sutarties sudarymo faktas patvirtinamas nedelsiant atsiunčiant užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
4. KODO PRISTATYMAS
4.1. Kelionės Kodas Pirkėjui pristatomas per 1 (vieną) dieną, jeigu Pirkėjas nenurodo norįs Kodą gauti anksčiau per protingą laiko tarpą, po Sutarties sudarymo ir apmokėjimo už Kelionę elektroniniu paštu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
5. KODO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS
5.1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kodas Kelionei galioja 30 (trisdešimt) dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos.
5.2. Pirkėjas patvirtina, kad supranta, jog Kodas negali būti grąžinamas, keičiamas į naują jį praradus ar keičiamas į grynuosius pinigus.
6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Pirkėjas turi teisę:
6.1.1. reikalauti tinkamo Paslaugos teikėjo pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.
6.2. Pirkėjas privalo:
6.2.1. Suvokti ir laikytis visų Instrukcijos reikalavimų, be kita ko įvertinti savo mobilaus įrenginio tinkamumą sklandžiai Kelionės eigai užtikrinti ir bent minimalų asmeninį kompiuterinį raštingumą.
6.2.2. sudarydamas šią Sutartį, pateikti visus Paslaugos teikėjo prašomus duomenis.
6.2.3. perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
6.3. Paslaugos teikėjas turi teisę:
6.3.1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.
6.4. Paslaugos teikėjas privalo:
6.4.1. užtikrinti tinkamą Kelionės metu naudojamos mobiliosios aplikacijos veikimą, dėti pastangas tam, kad nustatyti gedimai, jei tai įvyko dėl jo kaltės, būtų nedelsiant pašalinti.
6.4.2. įvykus nepataisomam mobiliosios aplikacijos gedimui ir dėl to pilna apimtimi neįvykus Kelionei, pasiūlyti Pirkėjui kitą Kelionę jam patogiu laiku arba grąžinti už Kelionę sumokėtus pinigus.
6.4.3. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.
7. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS
7.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus reikalaujamus duomenis.
7.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t. y. tokiu atveju Paslaugos teikėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Paslaugos teikėjui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki paslaugos suteikimo arba Sutarties galiojimo termino pabaigos.
7.4. Sutartyje pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi Sutarties vykdymo tikslu. Asmens duomenų valdytojas – VšĮ “Klaipėdos publika“. Asmens duomenys bus saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktais sutarčių saugojimui nustatytą terminą. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą pateikiama Paslaugos teikėjo Privatumo politikoje pasiekiamoje adresu nuotykiautojai.lt/privacy-policy su kuria Pirkėjas galėjo susipažinti prieš Sutarties sudarymą.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Pirkėjui Kodą dauginti, parduoti, klastoti griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar įgyti kitu neteisėtu būdu. Kelionės maršrutas ir jos metu atliekamos užduotys, vizualiniai sprendimai autorystės teise priklauso Paslaugos teikėjui. Šią informaciją dauginti griežtai draudžiama. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
8.2. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.3. Pirkėjas atsako už sudarant šią Sutartį jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
8.4. Paslaugos teikėjas neatsako už netinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.
9. KONFIDENCIALUMAS
9.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
10. KITOS SĄLYGOS
10.1. Šalys aiškiais supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.
10.2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu nurodytu šioje Sutartyje ir Parduotuvėje arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais.
10.3. Pirkėjas savo rekvizitus pateikia pildydamas užsakymo anketą.
10.4. Paslaugos teikėjo rekvizitai:
VšĮ “Klaipėdos publika“
Juridinio asmens kodas 30230059
Registracijos adresas: S. Daukanto g. 35-16, 92230 Klaipėda
Adresas korespondencijai: Ganyklų g. 47-11, 00126 Palanga
Mob. tel. nr. +370 616 56808 (apmokėjimo klausimais)
Mob. tel. nr. +370 698 16053 (Kelionės klausimais)
El. p. info@nuotykiautojai.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT60 7300 0101 2879 4800
Bankas: AB SWEDBANK
10.5. Visi ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais. Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Prašymą/skundą dėl Parduotuvėje įsigytos paslaugos turite teisę pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.